Zasady pracy zdalnej
Dodane przez admin dnia Październik 28 2020 10:32:42
Od 26X do 8XI 2020 r. zawieszone są zajęcia w formie stcjonarnej dla klas IV-VIII. Uczniowie i nauczyciele tychże klas przechodzą na tryb zdalny. Oto zasady dotyczące organizacji nauki zdalnej w naszej szkole.
 
 
Zasady realizacji zajęć zdalnych:
1. Zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem nauczania.
2. W formie zdalnej realizowane są również wszystkie inne zajęcia pozalekcyjne (zgodnie z dotychczasowym planem stacjonarnym).
3. Udział uczniów w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy.
4. Lekcja w formie zdalnej trwa 30 minut. Pozostały czas, tj. 15 minut + czas planowanej przerwy uczniowie mogą przeznaczyć na odpoczynek, posiłek czy przygotowanie się do kolejnej lekcji. Nauczyciele dbają o równomierne obciążenie ucznia pracą przed monitorem poprzez naprzemienne korzystanie z podręcznika i komputera.
5. Lekcja online odbywa się za pośrednictwem platformy Teams w programie Microsoft Office 365 z wykorzystaniem wideokonferencji. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania konta na platformie Teams.
6. Uczniowie systematycznie odbierają informacje zamieszczone przez nauczycieli, w tym wychowawcę.
7. Rozmowy indywidualne i odpytywania przeprowadzane są przy włączonej kamerze ucznia i nauczyciela.
8. Nauczyciele udostępniają materiały dydaktyczne uczniom w module „zadania” na platformie TEAMS.
9. Uczniowie terminowo odsyłają do nauczycieli wykonane zadania.
10. W sytuacji braku możliwości uczestniczenia w zajęciach online zgodnie z planem zajęć lekcyjnych, uczniowie są zobowiązani wykonać zadania zlecone w tym czasie przez nauczycieli.
11. Praca uczniów w trakcie zajęć zdalnych będzie oceniana. Ocenie podlegają wszystkie aktywności ucznia na zajęciach oraz realizowane w ramach nauki własnej. Sposób weryfikacji wiedzy i oceny pracy ucznia zależy od wymagań nauczyciela określonych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
12. Oceny uzyskane do czasu realizacji nauczania zdalnego oraz w czasie pracy zdalnej i po jej zakończeniu stanowią podstawę klasyfikowania i promowania uczniów.
13. Zachowanie się podczas zajęć prowadzonych online:
a. zajęcia online oraz rozmowę zawsze pierwszy rozpoczyna i kończy nauczyciel.
b. uczeń, który chce włączyć się do rozmowy, oczekuje na zgodę nauczyciela, następnie włącza mikrofon. Po zakończonej wypowiedzi wycisza mikrofon (to pozwoli uniknąć zbędnego szumu i zakłócenia lekcji).
c. uczniom nie wolno wyłączać mikrofonów innym uczestnikom rozmowy lub wideolekcji i robić zdjęć uczestnikom spotkania.
d. na platformie uczniowie przechowują, udostępniają i tworzą jedynie pliki potrzebne na lekcji, podczas zajęć uruchamiają tylko pliki, programy i strony internetowe polecane przez nauczyciela.
e. uczniowie nie mogą nikogo obrażać, ośmieszać, wzbudzać niepokoju i innych negatywnych emocji.
f. login i hasło do logowania się na platformie uczeń przechowuje w bezpiecznym miejscu i nie udostępnia ich innym.
 
Z poważaniem Dyrektor Szkoły
Dorota Przybylska